Poštovani,

    "Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić" iz Novog Sada ima čast da Vas obavesti da će se dana 1. marta 2013. godine na Fakultetu održati IV međunarodni naučni skup, pod nazivom:

Multikulturalnost i savremeno društvo

    Cilj ovog naučnog skupa je da okupi naučne radnike, istraživače, ali i ljude iz širih društvenih krugova koji su svesni značaja multikulturalnosti u savremenom društvu.

    U doba globalizacijskih ekonomskih i političkih pokreta, multikulturno okruženje postaje svakodnevni kontekst života i poslovanja, koje nosi sa sobom posebne izazove i prepreke. Njihovo formalno i suštinsko prevazilaženje predstavlja imperativ savremenog društva. Ideja ovog skupa jeste da se okupe stručnjaci iz različitih oblasti, i to:

čiji je zajednički cilj da se razmotre pozitivne i negativne strane multikulturalnosti putem razmene akademskih ideja i znanja, kako bi se došlo do održivih koncepata suživota u kompleksnim, savremenim društvima.  

    U nastavku ovog poziva nalaze se pojašnjenje tema za pojedine oblasti, najvažnije informacije i prijavni list.

    U ime Fakulteta i u nadi da ćete svojim učešćem doprineti kvalitetu naučne rasprave, srdačno Vas pozdravljamo.

Predsednik Programskog odbora
Doc. dr Milan Živković      


Pozivno pismo & prijavni list (doc)

Program naučnog skupa

Uputstvo za pisanje radova

Smeštaj


OKVIRNI PROGRAM AKTIVNOSTI NA DAN NAUČNOG SKUPA

Registracija 08:30 - 09:30
Otvaranje i plenarna izlaganja 10:00 - 11:30
Pauza za kafu 11:30 - 12:00
Rad po sekcijama 1* 12:00 - 13:30
Pauza za ručak (u prostorijama VS) 13:30 - 14:30
Rad po sekcijama 2* 14:30 - 16:00
Pauza za kafu 16:00 - 16:30
Rad po sekcijama 3* 16:30 - 18:00
Konferencijska večera**
(Hotel Novi Sad)
19:00

Kompletan program rada možete preuzeti ovde: Program naučnog skupa

  * U svakom vremenskom periodu određenom za rad po sekcijama odvijaće se više paralelnih sekcija
** Svi učesnici su dobrodošli na konferencijsku večeru (trošak organizatora). Molimo Vas da potvrdite svoje prisustvo putem mejla na conf2013.fpps.edu.rs@gmail.com .


Pozivno pismo & prijavni list (doc)

Program naučnog skupa

Uputstvo za pisanje radova

Smeštaj


Obrazloženja teme po naučnim oblastima

Psihologija

Psihološki aspekti globalizma i multikulturalnosti. Ovaj svet menja se pred našim očima brže nego što je iko očekivao. Posredstvom tehnologije ljudi postaju sve bliži ali i udaljeniji. Putujući u daleke zemlje nailazimo na elemente globalne kulture koje delimo sa sasvim nepoznatim ljudima i narodima, u ulici u kojoj živimo srećemo hranu, ljude i običaje iz dalekih krajeva. Kako se ubrzani razvoj tehnologije odražava na naše stavove, vrednosti i odnose sa drugima? Koje nam moralne dileme nameće i koja nam rešenja nudi?   

Pravo

U oblasti prava koncept multikulturalizma pokreće širok spektar pitanja: koji su pravno relevantni elementi koncepcije multikulturalizma, način pravnog uobličavanja njegovih aspekata u unutrašnjem pravu, da li i na koji način međunarodno pravo doprinosi širenju i ujednačavanju shvatanja o ovom pitanju, pitanja ravnopravnosti i diskriminacije, načina na koji se u praksi primenjuju propisi od značaja za multikulturalizam, i sl.

Bezbednost

Multikulturanost, bezbednost  i socijalna sigurnost, u savremenim društvima  su značajni za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda svakog pojedinca (člana) društvene zajednice. Veoma je značajno blagovremeno reagovanje države i društva u celini, na sve oblike ugrožavanja ljudske bezbednosti, ekološke sredine, ličnih i socijalnih prava i sloboda, i ugrožavanja lične i privatne imovine. U ostvarivanju ovih zadataka, sve više dolazi do izražaja  partnerstvo državnih i privatnih  subjekata bezbednosti, u ostvarivanju pune ravnopravnosti u zaštiti svih oblika imovine, kao i zaštite poslovnih interesa korporacija i informatičke bezbednosti.

Menadžment i ekonomija

U uslovima globalizacije, kapital polako, ali sigurno, briše sve vrste administrativnih granica i uspostavlja jedno globalno tržište i jedinstvena pravila ponašanja i vrednovanja. U procesima globalizacije neminovno dolazi do preplitanja različitih kultura poslovanja, poslovnih filozofija, odnosa prema radu, odnosa prema radniku, odnosa prema kapitalu i slično. Sukobi u poslovnim kulturama i filozofiji poslovanja su neminovni ali oni ne mogu biti prepreka i kočnica globalizaciji i stvaranju slobodnog tržišta. Značajnije karike koje mogu da doprinesu spajanju različitih kultura poslovanja su razvoj informacionih sistema, upravljanje rizicima koji su zajednički za globalno tržište i razvoj biznisa u skladu sa globalnim zahtevima.

Filologija

Jezik je jedno od prvih i neodvojivih obeležja kulture, kao i sredstvo identifikacije sa istom. Susretanje kultura neminovno se odražava na književnost i jezik, koji se pod tim uticajem menjaju i raslojavaju. Novi uslovi i potrebe nalažu novi pristup izučavanju jezika i književnosti, kako u teoriji tako i praksi. Sa filološkog aspekta, dakle, očekuju se radovi iz svih filoloških podoblasti, kao što su lingvistika, književnost, prevođenje i metodika nastave.

Društveno-humanističke nauke

Kao objektivno složena politička zajednica, Republika Srbija svoju identifikaciju nastoji iskazati i kroz ostvarenje visoko postavljenih ciljeva multikulturalnosti, što je praćeno nejednakim uspesima, kako obrascima javnih politika, tako i prihvatanjem opštijih teoretskih postavki, nužnih da bi se razumevala ova veoma kompleksna problematika. U okviru rada ove sekcije, ovaj bi problem sagledavali sa sociološkog, kulturološkog, filozofskog, politikološkog i istorijskog aspekta, kako bi ponudili jedan kvalitetan predložak za diskusiju, te dali doprinos izučavanju različitih aspekata ove, kod nas popularne, istovremeno, nedovoljno istraživane oblasti. 


Osnovne informacije:

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: conf2013@fpps.edu.rs.

Tehnički sekretari naučnog skupa
Ivana Marić             
Tatjana Glušac         


Pozivno pismo & prijavni list (doc)

Program naučnog skupa

Uputstvo za pisanje radova
Smeštaj


UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA


Pozivno pismo & prijavni list (doc)

Program naučnog skupa

Uputstvo za pisanje radova
Smeštaj


UPUTSTVO ZA IZLAGANJA I RAD PO SEKCIJAMA

Mole se svi učesnici da pripreme izlaganje ne duže od 10 minuta.
Predviđeno vreme za diskusiju je 5 minuta nakon izlaganja, ili na kraju sekcije nakon svih izloženih radova (do 30 minuta).
Učionice su opremljene računarskom opremom pogodnom za PPT (PowerPoint) prezentacije. 
Moderatori sekcija biće zamoljeni da prate rad sekcija po utvrđenom rasporedu.
Svakoj sekciji biće dodeljeni studenti volonteri za pomoć učesnicima naučnog skupa.


Pozivno pismo & prijavni list (doc)

Program naučnog skupa

Uputstvo za pisanje radova
Smeštaj